FAQs Complain Problems

Flash News

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
योजना प्रक्रियाको लागि चाहिने निवेदनहरु ७९-८० 02/21/2023 - 14:40 PDF icon प्रतिवेदन पेश सम्बन्धमा, PDF icon लागत अनुमान तयार गरी पाउँ, PDF icon सम्झौता गरी पाउँ, PDF icon खाता संचालन सम्बन्धमा, PDF icon सम्झौताको लागि वडा कार्यालयको निवेदन, PDF icon भुक्तानी गरिदिनुहुन, PDF icon सार्वजनिक सुनुवाइ र खर्च सार्वजनिकको नमूना.pdf
स्थायी कर्मचारीका लागि का.स.मु फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:21 PDF icon स्थायी का.स.मु.pdf
जन्मको सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:16 PDF icon जन्मको सूचना फारम.pdf
मृत्युको सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:11 PDF icon मृत्युको सूचना फारम.pdf
बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारम ७८/७९ 02/21/2023 - 14:07 PDF icon बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारम.pdf
सम्बन्ध विच्छेद सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 14:03 PDF icon सम्बन्ध विच्छेद सूचना फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७९-८० 02/21/2023 - 13:57 PDF icon विवाहको सूचना फारम.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कासमु ७९-८० 02/21/2023 - 13:52 PDF icon करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कासमु.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम ७९-८० 02/21/2023 - 13:50 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण निवेदन.pdf
सामाजिक सुरक्षा नयाँको लागि निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:40 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नयाँको लागि निवेदन.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:34 PDF icon अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदन.pdf
नागरिकताको सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:26 PDF icon नागरिकताको सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउन पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:23 PDF icon नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस पाउन पेश गरिने निवेदन.pdf
दलित तथा जनजाति प्रमाणित सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:19 PDF icon दलित तथा जनजाति प्रमाणित सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
जन्म मिति प्रमाणितका लागि पेश गरिने निेवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 13:15 PDF icon जन्म मिति प्रमाणितका लागि पेश गरिने निेवेदन.pdf
जग्गा मुल्याङ्कनका लागि पेश गरिने निेवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 10:07 PDF icon जग्गा मुल्याङ्कनका लागि पेश गरिने निेवेदन.pdf
घरबाटो सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 10:03 PDF icon घरबाटो सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
खयर कटानका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 09:58 PDF icon खयर कटानका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
उपचार सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 09:54 PDF icon उपचार सिफारिसका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf
वडा कार्यालयमा आवश्यक पर्ने निवेदनहरु ७९-८० 02/21/2023 - 09:47 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिपाउन पेश गरिने निवेदन(अन्य), PDF icon सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon सामाजिक सुरक्षा लगत हस्तान्तरणका लागि पेश गरिने निवेदन.pdf, PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि निवेदन.pdf
सूची दर्ता निवेदन ७९-८० 02/21/2023 - 09:16 PDF icon सुची-दर्ता-निवेदन.pdf
आवेदन फारम ७९-८० 02/21/2023 - 09:14 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:46 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf
बसाई सराई दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:45 PDF icon बसाई सराई दर्ता फारम.pdf
सम्बन्ध बिच्छेदको दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:38 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको दर्ता फारम.pdf
विवाह दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:36 PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:34 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf