FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना तथा समाचार

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।

विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

हार्दिक अपिल

दस्तावेज: 

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

Invitation For Online Bid.

Invitation For Online Bid.

Invitation For Online Bids.

Invitation For Online Bids.

सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको सूचना ।

बौदीकाली गाउँपालिकाको सूचना ।

Invitation For Online Bid

Invitation For Online Bid

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

Invitation for Online Bids.

Invitation for Online Bids.

Invitation For Online Bids

Invitation For Online Bids

दस्तावेज: 

Invitation For Online Bid

Invitation For Online Bid

Invitation For Online Sealed Quotation

Invitation For Online Sealed Quotation

सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सेवा केन्द्रको सूचना ।

रोजगार सेवा केन्द्रको सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation For Online Bids

Invitation For Online Bids

दस्तावेज: 

Invitation for Online Sealed Quotation

Invitation for Online Sealed Quotation

दस्तावेज: 

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

Amendment for Online Sealed Quotation

Amendment for Online Sealed Quotation

Invitation for Online Sealed Quotations

Invitation for Online Sealed Quotations

मौजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

मौजुदा सूचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको बारे ।

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

कोटेसन आव्हान गरिएको सूचना ।

कोटेसन आव्हान गरिएको सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

बिदा सम्बन्धी सूचना ।

बिदा सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बधी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बधी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।

बिदा तथा खोप सम्बन्धमा ।

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for the Construction of 6 No. Ward Office

Invitation for Bids for the Construction of 6 No. Ward Office

दस्तावेज: 

बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण

बौदीकाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविवरण

दस्तावेज: 

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

सूची दर्ता निवेदन

सूची दर्ता निवेदन

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for E-bids

थप जानकारीको लागीः

www.bolpatra.gov.np/egp

लेखापरीक्षक नियुक्ति पत्र

लेखापरीक्षक नियुक्ति पत्र

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा नामावली अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा नामावली अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic Bids

Invitation for Electronic Bids