FAQs Complain Problems

Flash News

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९।८० को लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट

७९-८० 06/28/2022 - 10:46 PDF icon १. नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon २. आर्थिक विद्येयक २०७९.pdf, PDF icon ४. आर्थिक विवरण एवं क्षेत्रगत योजना.pdf

आ.व. २०७९।८० को लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट

७९-८० 06/28/2022 - 10:46 PDF icon १. नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon २. आर्थिक विद्येयक २०७९.pdf, PDF icon ४. आर्थिक विवरण एवं क्षेत्रगत योजना.pdf

आ.व. २०७९।८० को लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट

७९-८० 06/28/2022 - 10:46 PDF icon १. नीति तथा कार्यक्रम.pdf, PDF icon २. आर्थिक विद्येयक २०७९.pdf, PDF icon ४. आर्थिक विवरण एवं क्षेत्रगत योजना.pdf

बौदीकाली गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७९/०२/१९ गतेको बैठकको मुख्य मुख्य निर्णयहरु

७८/७९ 06/06/2022 - 17:27

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम

७८/७९ 08/25/2021 - 16:03 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम FINAL.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बार्षिक विकास कार्यक्रम

७८/७९ 08/25/2021 - 16:03 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम FINAL.pdf

मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:04 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf

मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:04 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf

मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएको बौदीकाली गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:04 PDF icon बार्षिक बजेट.pdf

बौदीकाली गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/24/2021 - 18:02 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 04/01/2021 - 10:22

बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७।७८

७७/७८ 07/30/2020 - 16:35 PDF icon ALLL.pdf

बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७।७८

७७/७८ 07/30/2020 - 16:35 PDF icon ALLL.pdf

आर्थिक ऐन २०७७

७७/७८ 07/27/2020 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf

२०७६/०९/०१ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 12/23/2019 - 13:17 PDF icon CCF_000051.pdf

२०७६/०२/३० गते बौदीकाली गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत भएका विषयहरु

७५/७६ 06/14/2019 - 10:26 PDF icon CCF_000021.pdf